Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Stanovy

Stanovy spolku MIRET

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je MIRET, z. s., Zkratka: MIRET (dále jen spolek)
 2. Sídlo spolku je: Nerudova 228, 569 92 Bystré

Článek II

Práva a postavení sdružení

 1. Spolek je dobrovolný a nezávislý svazek členů vytvořený za účelem společného plnění účelu a cílů spolku.
 2. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně.

Článek III

Účel a cíle spolku

Účel spolku:

 1. Základním posláním spolku je pomáhat občanům romské národnosti, zejména dětem a mládeži, v jejich integraci a soužití s majoritní společností a naopak většinové skupině obyvatel ČR umožnit porozumět Romům a objevovat nové hodnoty v odlišné kultuře.

Cíle spolku:

 1. Podpora rozvoje a obnovy tradičních romských hodnot a vlastností, k nimž patří především nezávislost, svobodomyslnost, smysl pro čest a spravedlnost, úcta ke stáří, rodinná a rodová soudržnost, láskyplná péče o děti a solidarita mezi Romy navzájem bez ohledu na jejich sociální postavení.
 2. Podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti.
 3. Podpora vzdělávání Romů včetně poskytování či zprostředkování stipendií nadaným romským žákům a studentům, prohlubování profesionálních znalostí místních romských aktivistů.
 4. Podpora zejména romské mládeže v oblasti tělovýchovných, kulturních a všeobecně volnočasových aktivit.
 5. Podpora humanitární, charitativní a svépomocné činnosti mezi Romy.
 6. Překládání cizojazyčné literatury o Romech.
 7. Podpora kodifikace romštiny jako spisovného jazyka.
 8. Poskytování právní pomoci sociálně slabým Romům, a to zejména v oblasti obhajoby poškozených rasově motivovanými útoky, nebo v případech, kdy je důvodné podezření, že bude mít kvůli svému postavení, nízké úrovni vzdělávání či jazykovému znevýhodnění ztíženou možnost obhájení svých práv.
 9. Podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců, propagace romské kultury ve všech jejích odvětvích.
 10. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, snaha o lepší soužití majoritní společnosti a Romů. Spolupráce s různými typy organizací a subjektů v oblasti prosazování práv Romů jako národnostní menšiny.
 11. Spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí, zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou.
 12. Rozvoj sociální práce a komunitní zapojení do veřejného života.
 13. K naplnění článku III spolek hledá finanční zdroje u sponzorů a získává finanční prostředky vlastní činností a pomocí projektů a může vykonávat vedlejší hospodářskou a podnikatelskou činnost.

Článek IV

Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let nebo právnické osoby, které se chtějí podílet na jeho činnosti.
 2. Členem spolku se může stát každý, kdo projeví požadované organizační a umělecké schopnosti i morální vlastnosti.
 3. O přijetí člena rozhoduje výkonný tým na základě písemné přihlášky, jejíž obsah stanoví výkonný tým vnitřním předpisem a umožní žadatelům o členství, aby se s ním seznámili.
 4. O přijetí člena rozhoduje výkonný tým spolku jednomyslně a své rozhodnutí uchazeči o členství sdělí neprodleně po svém rozhodnutí, přičemž toto rozhodnutí nemusí zdůvodňovat.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  a) vystoupením člena písemným oznámením výkonnému týmu
  b) vyloučením člena výkonným týmem spolku
  c) úmrtím člena
  d) zánikem spolku
  e) nezaplacením členského příspěvku.
 6. Důvodem vyloučení je zejména:
  a) závažné porušení stanov spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku
  b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce nebo činnosti ve spolku
  c) ohrožení dobré pověsti spolku
  d) o vyloučení člena spolku rozhoduje výkonný tým spolku.
 7. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku s uvedením důvodů a skutečností, o něž svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, kterého se návrh týká, seznámen písemně nejméně 1 týden před jednáním výkonného týmu o jeho vyloučení. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na jednání výkonného týmu o vyloučení, má právo se k vyloučení vyjádřit, obhájit se. Člen, o jehož vyloučení se jedná, nemá hlasovací právo týkající se jeho samotného.
 8. Vyloučený člen má právo se dovolat přezkumu rozhodnutí výkonného týmu členskou schůzí. Členská schůze může rozhodnutí výkonného týku zrušit jen tehdy, odporuje-li zákonu nebo stanovám.
 9. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Článek V

Evidence členů

 1. Evidenci členů spolku (dále jen „evidence“) vede výkonný tým. Podobu evidence stanoví výkonný tým vnitřním předpisem.

 2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke spolku. Evidence je dostupná jen členům spolku.

Článek VI

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti spolku

  b) být volen do orgánů spolku
  c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
  d) být informován o činnosti spolku a o jeho vnitřních předpisech
  e)  účastnit se členských schůzí a přednášet na nich své názory, podněty, připomínky
 2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
  a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku
  b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  c) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
  d) respektovat rozhodnutí členské schůze a výkonného týmu
  e) starat se s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek spolku. O poškození nebo ztrátě svěřené věci je člen povinen neprodleně informovat orgány spolku. V případě, že bude prokázáno jeho zavinění, je člen povinen nahradit spolku škodu, která mu vznikla.
  f) plně využívat svých znalostí a schopností k dalšímu růstu organizační a umělecké úrovně spolku v souladu s tím, jak je nastíněno ve stanovách spolku.

Článek VII

Čestné členství

 1.  Čestné členství může být uděleno fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj některé z činností, které jsou cílem spolku.
 2. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
 3. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. 
 4. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný tým jednomyslně všemi členy. Odejmuto mu může být pouze z jednomyslného rozhodnutí všech členů výkonného týmu, poruší-li nebo ohrozí-li svých chováním dobrou pověst spolku.
 5. Čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a jedenkrát ročně zasedání výkonného týmu, na které bude písemně nebo emailem pozván.
 6. Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky.

  Článek VIII

Orgány sdružení

 1. Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze
  b) výkonný tým
  c)ředitel

Článek IX

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším rozhodovacím orgánem spolku.
 2. Členská schůze je svolána minimálně 1x ročně.
 3. Členskou schůzi svolává výkonný tým rozesláním pozvánky na adresy členů uvedené v evidenci. Členové výkonného týmu a ředitelé se jednání členské schůzí zúčastní vždy.
 4. Členská schůze zejména:
  a) schvaluje změnu stanov
  b) rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání
  c)  schvaluje zprávu o hospodaření s majetkem
  d) bere na vědomí výroční zprávu
  e) rozhoduje o zřízení poradních orgánů
  f) rozhoduje o zřízení pobočných spolků s tím, že za jejich případné dluhy spolek neručí.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Členská   schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje statutár. Rozhoduje-li se o zrušení spolku, vyžaduje se souhlas dvou třetin všech členů členské schůze.

Článek X

Výkonný tým

 1. Výkonný tým je 3členný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci. Členy výkonného týmu jmenuje členská schůze.
 2. Výkonný tým je složen z ředitele a z dalších dvou zvolených členů.
 3. Výkonný tým řídí běžný chod spolku a rozhoduje prostou většinou všech členů výkonného týmu.
 4. Člen výkonného týmu může být v pracovněprávním vztahu ke spolku.
 5. Člena výkonného týmu je možné odvolat z funkce pouze se souhlasem zbývajících členů výkonného týmu.
 6. Výkonný tým má v rozsahu své pravomoci právo veta; pro využití práva veta se požaduje jednomyslný souhlas všech členů výkonného výboru.

Článek XI

Ředitel

 1. Ředitel spolku je statutárním orgánem spolku.
 2. Ředitele volí výkonný tým ze svých řad na základě hlasování, přičemž je nutná nadpoloviční většina hlasů.
 3. Ředitel jedná navenek za spolek ve věcech souvisejících s účelem a cíli spolku a reprezentuje činnost spolku na veřejnosti.
 4.  Výkonný tým jmenuje také zástupce ředitele, který zastupuje ředitele spolku v jeho nepřítomnosti.

 Článek XII

Jednání za spolek

 1. Za spolek jednají navenek ředitel a v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.
 2. Podpisové právo má ředitel a dále je upraveno vnitřním předpisem organizace.

Článek XIII

Zásady hospodaření

 1. Zdroji majetku spolku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  b) příjmy z vedlejší hospodářské nebo podnikatelské činnosti
  c) příspěvky z veřejných rozpočtů
  d) členské příspěvky
  e) ostatní
 2. Zisk spolku je používán pouze k rozvoji jeho aktivit nebo na jeho správu.
 3. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména:
  a) přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce
  b) údaje o počtu a skladbě členů spolku
  c) složení orgánů spolku
  d) roční účetní závěrku a zhodnocení údajů v ní uvedených.

Článek XIV

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká z důvodů uvedených zákonem.
 2. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze.
 3. Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím výkonného týmu. Likvidátora v případě zániku spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje výkonný tým.
 4. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí výkonného týmu.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Tento spolek vznikl registrací na Ministerstvu vnitra ČR.
 3. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výkonný tým; tím není dotčeno právo na soudní ochranu.
 4. Tato verze stanov nahrazuje stanovy ze dne 1. 3. 1999.