Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Cíle a poslání – jak pomáháme

 • Podpořit a zvýšit hierarchii kulturních hodnot v dnešní společnosti a umožnit jejich potenciální rozvoj a proměny. Napomáhat vzdělávání, seberealizaci a osobnímu rozvoji jedince.
 • Vyjasnit a pročistit společenské role a modely v závislosti na odlišnostech členů majoritní společnosti a minoritních skupin a napomáhat tak ke vzájemnému přiblížení se a pochopení.
 • Snížit počet romských emigrantů do západní Evropy a Kanady, jejichž hlavním důvodem emigrace je strach z rasisticky motivovaných útoků a vzájemného nepochopení.
 • Jako prevenci proti problémům s dospívající romskou mládeží vytvořit prostor a vhodné prostředí pro talentované romské umělce, aby se mohli realizovat (v hudbě, tanci, tradicích).
 • Pořádat dětské tábory pod odborným vedením jako nejpřirozenější způsob terapie pro romské děti ze sociálně slabých romských rodin a z dětských domovů, které mají neurotické problémy a vnitřní traumata z raného dětství.
 • Napomáhat vzniku a růstu otevřené multikulturní společnosti a předcházet rasovým a národnostním konfliktům.
 • Zprostředkovávat a předávat kulturu, tradice a současnost odlišných etnik.
 • Podporovat vzájemné kontakty a praktickou spolupráci na různých projektech mezi příslušníky různých etnik, národů a většinové společnosti.
 • Prezentovat romskou kulturu české veřejnosti, odbourávat vzájemné předsudky, pomáhat Romům vyjít z izolace, nalézat uplatnění ve společnosti, pomáhat jim otevírat se okolí a nacházet ztracenou důvěru v možnost společného soužití.
 • Podporovat vzdělávání, kreativitu a osobní rozvoj mladých talentovaných umělců, poskytovat jim prostor (hmotný i duchovní) pro jejich tvorbu, možnost konfrontace i dialogu s umělci z jiných zemí a kultur a dát jim příležitost prezentovat svoji práci.

Cílové skupiny

 • Mládež do 18 let.
 • Příslušníci romské menšiny.
 • Zástupci majoritní společnosti, profesionální hudebníci, umělci, historikové, žurnalisté, sociologové.
 • Účastníci mezinárodní dílny Idy Kelarové (z Německa, Rakouska, Velké Británie, USA, Švédska, Norska, Dánska, Francie, Švýcarska, Nizozemí, Izraele, Slovenska, Ukrajiny, Finska).
 • Široká veřejnost.
 • Představitelé romských i ne-romských organizací zabývajících se rozvojem romské komunity.
 • Mladí Romové schopní výhledově pracovat s mládeží a věnovat se rozvoji romské komunity.

Proč právě tyto cílové skupiny?

 • Nedostatečná znalost kulturního prostředí majoritní a minoritní skupiny.
 • Vzájemné předsudky o kulturních hodnotách a životním stylu.
 • Snížený zájem některých romských rodin o individuální rozvoj svých dětí a mladistvých.
 • Nedostatečný prostor pro osobní rozvoj těch jedinců, kteří o něj mají zájem.
 • Přiblížení romské problematiky široké veřejnosti.