Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby

Plán činnosti

Období v rozmezí let 1998 až 2003 se stalo, dá se říci, stěžejním v existenci, plánech a realizovaných projektech zapsaného spolku MIRET. Z malého sdružení v Bystrém vyrostlo společenství ochotných a nápaditých lidí s otevřenou myslí a s odhodláním aktivně se zapojit do zamýšlených projektů.

Po několikaletých útrapách při hledání sponzora a ve vyplňování beznadějných žádostí o granty na rekonstrukci budovy, v níž chtělo sdružení zřídit Romskou akademii, jsme se této velkolepé myšlenky vzdali a začali jsme od maličkostí, které nám otevřely velké věci. Navázali jsme pár kontaktů se sdruženími a organizacemi podobného zaměření, což mělo pozitivní vliv na naše další působení. I přes překážky typu byrokracie, lidské sobeckosti a neochoty se ale nevzdáváme a jdeme hrdě dál cestou, kterou jsme si vytyčili, protože se nám ověřilo, že naše cesta má smysl a že mnohým pomůže řešit jejich životní potíže a mnohdy nelehkou situaci.

V roce 2007 MIRET pozastavil svoji činnost z finančních důvodů a některé jeho aktivity musely být omezeny.

V roce 2011 nastal zlom. Etabluje se již první odrostlá generace mladých lidí, kteří mají chuť a elán aktivně se přidat a zapojit do projektů MIRETu. Ida Kelarová oslovila Michala Mižigára, Otu Bundu a Jana Duždu ke členství v o.s. MIRET. Tito tři mladí lidé nabídku přijali a vzali ji jako obrovskou výzvu a zodpovědnost.

Začíná se nová etapa MIRETu. V čele s uměleckou vedoucí Idou Kelarovou tito noví mladí členové postupně přebírají organizaci do svých rukou. Plánem činnosti tohoto sdružení pod jejich vedením je  důsledně pokračovat v úkolech, které byly vytyčeny již při vzniku  MIRETu, a uvádět je v praxi. Mezi stěžejní cíle tedy patří:

  • napomáhat vzniku a růstu otevřené multikulturní společnosti a předcházet rasovým a národnostním konfliktům, přibližovat kulturu, tradice a současnost odlišných etnik,
  • soustředit se na práci s dětmi a mládeží, pomáhat mladým lidem nacházet vhodné identifikační modely, podporovat jejich vzdělávání a přijetí multikulturních principů tak, aby pro ně byly srozumitelné a běžné, až budou v budoucnu rozhodovat o obrazu této společnosti,
  • podporovat vzájemné kontakty a praktickou spolupráci na různých projektech mezi příslušníky různých etnik, národů a většinové společnosti,
  • vzhledem k dlouhodobě neřešenému vztahu většinové společnosti a romské menšiny se zabývat intenzivně problémy ve vztazích mezi těmito skupinami, prezentovat romskou kulturu české veřejnosti, odbourávat vzájemné předsudky, pomáhat Romům vyjít z izolace, nalézt uplatnění ve společnosti, pomáhat jim otevírat se okolí a nacházet ztracenou důvěru v možnost společného soužití,
  • podporovat vzdělávání, kreativitu a růst mladých talentovaných umělců, poskytnout jim prostor (hmotný i duchovní) pro jejich tvorbu, možnost konfrontace i dialogu s umělci z jiných zemí a kultur a příležitost prezentovat svoji práci,
  • pořádat benefiční koncerty a finančně i ideově podporovat talentované romské děti a děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů,
  • jednou ročně pořádat mezinárodní hudební festival Gypsy Celebration na hradě Svojanov,
  • rozvíjet a rozšiřovat kulturně pedagogickou činnost,
  • získat finance pro svoji budovu a otevřít Romskou akademii, která by vytvořila základnu pro mladé talentované Romy,
  • organizovat koncerty, kde budou moci mladí Romové reprezentovat romskou kulturu na profesionální úrovni pod vedením profesionálních kvalitních umělců.